CSR, SR och hållbarhet

Det är naturligt att undvika sådant som skapar osäkerhet.
Egentligen är det ganska enkelt: hållbara företag och organisationer är inte ohållbara och istället för att prata om vad som är hållbart brukar det vara lättare att se vad som är ohållbart. Men hållbarhetsområdet är mycket brett och det är svårt att veta var man ska börja. Klimat, arbetsmiljö, jämställdhet, sponsring, kvalitet, konsumenträtt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter – med alla förkortningar sedan: ISO, GRI UN GC, OECD MNE, SA, CSR, SR, FSC, BCI, TNS, SDG, IMM, IIRC. Låt oss översätta och förenkla för er.

Det finns redan bra referenser.
AMAP Sustainability utgår från de fem internationella standarder/instrument som Europeiska Kommissionen rekommenderar i sin CSR-policy: ISO 26000, UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECDs riktlinjer för multinationella företag och ILOs MNE Deklaration. Tillsammans med GRI- Global Reporting Initiative standarder för hållbarhetsredovisning blir bilden ganska tydlig. 
Läs mer om hur CSR/SR-verktyg harmoniserar.

Det finns goda exempel på fritt tillgängliga verktyg för CSR/SR/Hållbarhet som utvecklats med hjälp av standarder: den svenska exportfrämjande myndigheten Business Sweden har en CSR-guide och branschorganisationen Företagarna har tagit fram en Hållbarhetsportal för sina 70 000 små och medelstora medlemsföretag. Det finns mer information om svenska CSR/SR-initiativ på websidan ISO26000.info.

Hållbarhet?

Vid våra möten brukar vi börja med bilden nedan för att komma överens om de viktigaste begreppen och komma vidare (källa: FN, ISO Guide 82).

Hållbarhet är ett ännu okänt framtida tillstånd i det globala systemet då behov tillgodoses utan att hindra att framtida behov tillgodoses

Hållbar Utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att hindra framtida generationer att tillgodose sina behov – allt utifrån dagens kunskap (FNs Agenda för år 2030 med 17 mellanstatliga mål för hållbar utveckling är ett illustrativt exempel)

CSR/SR – Socialt Ansvarstagande: ett företags/en organisations påverkan på sin omgivning och därmed bidrag till hållbar utveckling.

En annan bild vi använder beskriver hur internationella standarder sakta men säkert minskar hinder för handel och kommunikation över gränserna – på bekostnad av nationella och regionala. Vi tycker sådan harmonisering är positiv för hållbar utveckling.

Vikten av att ta förstå och förhålla sig till Förenta Nationernas Agenda 2015-2030 och de 17 mellanstatliga målen för hållbar utveckling kan inte nog understrykas. Målen är beroende av varandra men motverkar samtidigt varandra. Det finns mycket material att använda för att förstå och dra nytta av FNs mål för hållbar utveckling.


Vill du se fler liknande bilder? Kontakta oss.