Definitioner

Utan definitioner kan vi inte kommunicera.

Här är några av de definitioner vi använder i vårt arbete. Vi lutar oss framförallt på internationella standarder för att slippa lägga onödig tid på definitioner med intressenterna i företagets eller organisationens värdekedja, internt eller externt. Det är organisationens definitioner som gäller men ibland kan det vara bra att stämma av med mer objektiva referenser.
Alla definitioner från ISO-standarder nedan finns i sin engelska version på ISO Online Browsing Platform, och de svenska översättningarna finns i originalversion i svenska standarder hos Swedish Standards Institute, till exempel ISO 26000, ISO 20121, ISO 20400, ISO 37001.

hållbarhet
tillstånd hos de globala systemet, inklusive miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, där dagens behov tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
ANM 1: De miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna samverkar, är beroende av varandra och kallas ofta för den hållbarhetens tre dimensioner.
ANM 2: Hållbarhet är målet för hållbar utveckling
(KÄLLA: ISO Guide 82:2014, 3.1)

hållbar utveckling
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
ANM. hållbar utveckling handlar om att integrera målen för hög livskvalitet, hälsa och välstånd med social rättvisa och bevara jordens förmåga att upprätthålla liv i alla dess former. Dessa sociala, ekonomiska och miljömässiga mål är ömsesidigt beroende av varandra och förstärker varandra. Hållbar utveckling kan betraktas som ett sätt att uttrycka större förväntningar från samhället som helhet.

miljö
naturliga omgivningar där en organisation är verksam, inklusive luft, vatten, mark, naturresurser, flora, djur och människor, och deras inbördes förhållanden
ANM: Omgivningarna sträcker sig i detta sammanhang från inom en organisation till det globala systemet

socialt ansvarstagande
en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling inklusive hälsa och välfärd i samhället
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer

ANM 1. Aktiviteter omfattar produkter, tjänster och processer
ANM 2. Relationer hänvisar till en organisations aktiviteter inom inflytandesfären

hållbar upphandling
upphandling som har mesta möjliga positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan under hela livscykeln
ANM 1: Hållbar upphandling omfattar hållbarhetsaspekter relaterade till varor eller tjänster och leverantörer i leverantörskedjorna
ANM. 2: Hållbar upphandling bidrar till att uppnå organiserade hållbarhetsmål och delmål, samt bidrar till hållbar utveckling i allmänhet.

internationella uppförandenormer
förväntningar på en organisations uppförande inom socialt ansvarstagande som härrör från internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt eller mellanstatliga överenskommelser när de är allmängiltiga eller näst intill allmängiltigt erkända
ANM 1. Mellanstatliga överenskommelser omfattar fördrag och konventioner
ANM 2. Även om internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt och mellanstatliga överenskommelser främst riktar sig till stater, uttrycker de mål och principer som alla organisationer kan sträva efter
ANM 3. Internationella uppförandenormer utvecklas över tiden

ansvarighet
att stå till svars för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet)

transparens
öppenhet kring beslut och aktiviteter som har inverkan på samhället, ekonomin och miljön, och viljan att vid en läglig tidpunkt kommunicera dem på ett tydligt, koreket, ärligt och fullständigt sätt

etiskt uppförande
uppförande som är förenligt med vedertagna principer om rätt eller gott uppförande i samband med en viss situation, samt är förenligt med internationella upphörandenormer

intressent
individ eller grupp som har ett intresse i en organisations beslut eller aktivitet

att involvera intressenter
att skapa möjligheter för dialog mellan en organisation och en eller flera intressenter med syfte att skapa en väl underbyggd grund för organisationens beslut

konsument
enskild person ur allmänheten som köper eller använder egendom, produkter eller tjänster för privat bruk

kund
organisation eller enskild person ur allmänheten som köper egendom, produkter eller tjänster för kommersiellt, privat eller offentligt bruk

due diligence
omfattande proaktiv process som syftar till att identifiera den faktiska och potentiellt negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan som orsakas av en organisations beslut och verksamhet under hela livscykeln för ett projekt eller för en organisations aktivitet, i syfte att undvika och mildra negativa effekter

anställd
person i en relation erkänd som ett ”anställningsförhållande” i nationell lagstiftning eller praxis
ANM. Anställd är en snävare term än arbetare

jämställdhet
likvärdig behandling av kvinnor och män
ANM. Detta avser lika behandling, eller i vissa fall behandling som är olika men anses likvärdig, i fråga om rättigheter, fördelar, skyldigheter och möjligheter

en organisations påverkan
positiva eller negativa förändringar för samhället, ekonomin och miljön, som helt eller delvis orsakats av organisationens nuvarande eller tidigare beslut och aktiviteter

initiativ för socialt ansvarstagande
program eller aktivitet uttryckligen avsedd att uppfylla ett särskilt mål relaterat till socialt ansvarstagande
ANM. Alla typer av organisationer kan utarbeta, finansiera eller administrera initiativ för socialt ansvarstagande

organisation
enhet eller grupp av människor och anläggningar med ett system av ansvar, befogenheter och relationer samt identifierbara mål

verksamhetsstyrning
system med vilket en organisation fattar och implementerar beslut för att uppnå sina mål

princip
fundamental utgångspunkt för beslutsfattande eller uppförande

produkt
föremål eller substans som bjuds ut till försäljning eller är del av tjänst som levereras av organisationen

tjänst
åtgärd av en organisation för att möta en efterfrågan eller ett behov

social dialog (i kontexten arbetstagarorganisationer)
förhandling, konsultation eller utbyte av information mellan eller bland företrädare för myndigheter, arbetsgivare och arbetare i frågor av gemensamt intresse som rör ekonomiska och sociala frågor

inflytandesfär
omfattning/utsträckning av politiska, avtalsmässiga, ekonomiska eller andra relationer genom vilka en organisation har möjlighet att påverka personers eller organisationers beslut eller aktiviteter
ANM 1. Möjligheten att påverka innebär inte i sig ett ansvar att påverka

leveranskedja/leverantörskedja
sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller produkter eller tjänster till organisationen

värdekedja
fullständig sekvens av aktiviteter eller parter som ger eller tar emot värde i form av produkter eller tjänster
ANM 1: Parter som skapar värde inkluderar leverantörer , inhyrda arbetare, entreprenörer och andra
ANM 2: Parter som tar emot värde omfattar kunder, konsumenter, klienter, medlemmar och andra användare

sårbar grupp
grupp av individer som delar en eller flera särskiljande drag som utgör en grund för diskriminering eller ogynnsamma omständigheter av social, ekonomisk, kulturell, politisk eller hälsomässig art, och som får dem att sakna medel för att tillgodose sina rättigheter eller på annat sätt åtnjuta lika möjligheter

arbetare
person som utför arbete, vare sig den är anställd eller är egenföretagare

mutor
direkt eller indirekt erbjudande, utlovande, givande, tagande eller krävande av en otillbörlig förmån av något värde (som skulle kunna vara ekonomiskt eller icke-ekonomiskt), oavsett var detta sker och som är i strid mot tillämplig lag, som en uppmuntran eller belöning till en person som agerar eller låter bli att agera i relation till prestandan av sina förpliktelser
ANM. 1: Ovanstående är en allmän definition. Innebörden av termen ”mutor” definieras av den lag om bekämpande av mutor som är tillämplig på organisationen och av det ledningssystem mot mutor som har utformats av organisationen.

krav
behov som är angivet och obligatoriskt
ANM. 1: Den gemensamma definitionen av “krav” i ISO:s ledningssystemstandarder är “behov eller förväntning som är angivet, underförstått eller obligatoriskt”. “Underförstådda krav” är inte tillämpliga i sammanhanget ledningssystem mot mutor.
ANM. 2: Ett specificerat krav är ett som är angivet, t.ex. i dokumenterad information.

ledningssystem
grupp av samverkande eller varandra påverkande delar av en organisation för att upprätta policy och mål samt processer för att uppnå dessa
ANM. 1: Ett ledningssystem kan gälla ett enda ämnesområde eller flera ämnesområden.
ANM. 2: Ledningssystemets delar innefattar organisationens struktur, roller och ansvar, planering och verksamhet.
ANM. 3: Ett ledningssystem kan omfatta hela organisationen, specifika och identifierade funktioner inom organisationen, specifika och identifierade delar av organisationen, eller en eller flera funktioner inom en grupp av organisationer.

högsta ledningen
person eller grupp av personer som leder och styr en organisation på högsta nivå
ANM. 1: Högsta ledningen har rätten att delegera befogenheter och tillhandahålla resurser inom organisationen.
ANM. 2: Om ledningssystemet omfattar endast en del av organisationen avses med högsta ledningen de som leder och styr denna del av organisationen.
ANM. 3: Organisationer kan organiseras beroende på vilken ramlagstiftning de är skyldiga att verka inom och även enligt storlek, bransch etc. En del organisationer har både ett styrande organ och
en högsta ledning, medan andra organisationer inte har sina ansvarsfunktioner uppdelade i flera organ.

styrande organ
grupp eller organ som har det slutliga ansvaret och befogenheten för en organisations verksamheter, styrning och policyer, och till vilken högsta ledningen rapporterar och är ansvarig inför
ANM. 1: Inte alla organisationer, särskilt små sådana, har ett styrande organ separat från högsta ledningen
ANM. 2: Ett styrande organ kan omfatta, men är inte begränsat till, en styrelse, styrelsekommittéer, tillsynsnämnd, förvaltare eller övervakare.

verkan
omfattning i vilken planerade aktiviteter har genomförts och planerade resultat har uppnåtts

policy
organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning eller styrande organ

mål
resultat som ska uppnås
ANM. 1: Ett mål kan vara strategiskt, taktiskt eller ha verksamhetsinriktning.
ANM. 2: Mål kan röra olika ämnesområden (t.ex. mål för ekonomi, försäljning och marknadsföring, upphandling, arbetsmiljö och yttre miljö) och kan vara tillämpliga på olika nivåer (t.ex. strategisk nivå, organisationsövergripande nivå, samt på nivåerna projekt, produkt och process.
ANM. 3: Ett mål kan uttryckas på andra sätt, t.ex. som ett avsett resultat, ett ändamål, ett verksamhetskriterium, som ett mål för förebyggande av mutor, eller genom användning av andra ord med liknande innebörd (t.ex. syfte, målsättning eller riktmärke).
ANM. 4: Inom ramen för ett ledningssystem mot mutor sätts mål för förebyggande av mutor av organisationen i överensstämmelse med policyn mot mutor för att uppnå specifika resultat.

risk
osäkerhetens effekt på målen
ANM. 1: En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv eller negativ.
ANM. 2: Osäkerhet är det tillstånd, också partiellt, av bristande information som har att göra med förståelse för eller kunskap om en händelse, dess konsekvenser eller sannolikhet.
ANM. 3: Risk karaktäriseras ofta utifrån potentiella händelser (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) och konsekvenser (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3) eller en kombination av dessa.
ANM. 4: Risk uttrycks ofta som en kombination av en händelses konsekvenser (inklusive förändrade omständigheter) och tillhörande sannolikhet (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) för förekomsten.

kompetens
förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå avsedda resultat

dokumenterad information
information som ska styras och underhållas av en organisation samt det medium på vilket informationen finns
ANM. 1: Dokumenterad information kan ha vilket format som helst, finnas på vilket medium som helst och ha vilken källa som helst.
ANM. 2: Dokumenterad information kan avse:
 ledningssystemet, inklusive tillhörande processer;
 information som skapats så att organisationens verksamhet kan fungera (styrande dokument);
 belägg över uppnådda resultat (redovisande dokument).

process
grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som omformar insatser till utfall

prestanda
mätbart resultat
ANM. 1: Prestanda kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser.
ANM. 2: Prestanda kan avse ledning av aktiviteter, processer, produkter (inklusive tjänster), system eller organisationer.

utkontraktera (outsourcing)
anlita en extern organisation för att genomföra en del av en organisations funktion eller process
ANM. 1 : En extern organisation omfattas inte av ledningssystemet, men den outsourcade funktionen eller processen omfattas.

revision
systematisk, oberoende och dokumenterad process som syftar till att skaffa revisionsbelägg och utvärdera dessa objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna har uppfyllts
ANM. 1 : En revision kan vara intern (förstapartsrevision) eller extern (andra- eller tredjepartsrevision), och den kan också vara en kombinerad revision (då två eller fler ämnesområden kombineras).
ANM. 2 : En intern revision utförs av organisationen själv eller för dess räkning av en extern part.
ANM. 3 : ”Revisionsbelägg” och ”revisionskriterier” definieras i EN ISO 19011.

överensstämmelse
uppfyllande av ett krav

avvikelse
icke-uppfyllande av ett krav

korrigerande åtgärd
åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse och för att förebygga upprepning av denna

ständig förbättring
återkommande aktivitet för att förbättra prestanda

slutanvändare
användare som påtar sig konsumentrollen
EXEMPEL Den som befinner sig i slutet av varje leverantörskedja.

vision
önskvärt framtida tillstånd

cirkulär ekonomi
ekonomi som är återställande och återskapande till sin natur, och som syftar till att produkter, komponenter och material alltid håller högsta nivå av nytta och värde, samt särskiljer mellan tekniska och biologiska cykler

miljömärkning
uttalande som anger miljöaspekterna av varor eller tjänster
ANM.1 till termpost: En miljömärkning eller miljödeklaration kan t. ex. anta formen av ett påstående, en symbol eller en bild på en produkt eller förpackning samt i produktlitteratur, tekniska bulletiner, annonsering eller reklam

indikator
mätbar representation av tillståndet eller statusen hos verksamhet, ledning eller tillstånd

nyckeltal/KPI
indikator på prestanda som en organisation bedömer vara betydande och som framhäver och uppmärksammar vissa aspekter
Svensk ANM. till termpost: KPI är en förkortning för det engelska uttrycket ”Key Performance Indicator”.

arbetsförhållanden
arbetssätt relaterade till arbete inom, av eller på uppdrag av organisationen, inklusive arbete som utförs av underleverantörer

livscykel
på varandra följande och sammanhängande stadier i ett system för varor eller tjänster från anskaffning av råmaterial eller framställning ur naturresurser till sluthantering

livscykelkostnadsberäkning / LCC
metod för att beräkna kostnader för varor eller tjänster under hela deras livscykel
ANM.: LCC är en förkortning för det engelska uttrycket ”Life Cycle Costing”

policy
en organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning

upphandling
aktivitet för att förvärva varor eller tjänster från leverantörer
ANM 1. till termpost: Upphandlingsprocessen tar hänsyn till hela cykeln från identifieringen av behov till dess att ett tjänstekontrakt eller en varas livslängd upphör, inklusive sluthantering.
ANM 1. till termpost: Upphandlingsprocessen tar hänsyn till hela cykeln från identifieringen av behov till dess att ett tjänstekontrakt eller en varas livslängd upphör, inklusive sluthantering.
ANM 1 till termpost: Anskaffning är en del av upphandlingsprocessen som omfattar planering, fastställande av specifikationer och val av leverantörer.
Svensk ANM: I det svenska språkbruket används termen ”sourcing” synonymt med ”anskaffning”.

riskbedömning
övergripande broess för riskidentifieriing, riskanalys och riskutvärdering

riskhantering
samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk

tjänst
resultat som genereras av aktiviteter mellan en leverantör och en kund och av leverantörsinterna aktiviteter för att tillgodose kundens behov

specifikation
dokument som anger krav

underleverantör
organisation eller individ som kontrakterats av leverantören för att uppföra en specifik del av ett kontrakt

leverantör
organisation som tillhandahåller varor eller tjänster

lokal leverantör
leverantör till organisationen som är baserad inom samma geografiska marknad
ANM 1 till termpost: Termen ”lokal” kan syfta på verksamhet i det omgivande samhället, en region inom ett land eller ett land.

leverantörskedja
sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller varor eller tjänster till organisationen

leverantör i första ledet
leverantör som tillhandahåller varor eller tjänster direkt till den upphandlande enheten

universell design
utformning av varor, omgivningar, program och tjänster så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning, utan anpassning eller specialdesign
ANM. 1 till termpost: Universell design ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.
ANM. 2 till termpost: Termer som universell design för tillgänglighet, design för alla, hinderfri design, inkluderande design och generationsöverskridande design används ofta utan åtskillnad med samma mening.