Uppföljning och revision

Krav utan uppföljning underminerar resultatet.
En viktig del av hållbarhetsarbetet är uppföljning av de krav ni ställer på er själva eller er aktörer i värdekedjan. Uppföljning kan till exempel ske genom möten, enkäter, ronder, granskningar, revisioner, inspektion. AMAP kan avlasta ert uppföljningsarbete.

En bra revision kan vara ovärderlig.
Finansiell revision är idag accepterad. Icke-finansiell revision används sedan länge inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö men verktyget revision kan även användas inom anti-korruption, de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, konsumentfrågor, och mycket mer. Allt hänger på revisorn och revisionslagets samlade kompetens. AMAP Sustainability har utbildat mer än 100 internrevisorer inom god revisionsmetodik och företagets ägare sitter i styrelsen för Föreningen MIS Miljö- och Hållbarhetsrevisorer i Sverige. Kontakta oss för att ta fram de revisionskriterier ni vill följa upp.

TIPS:

  • överväg att efterfråga personcertifierad Miljörevisor eller MIS-godkänd revisor, eller åtminstone låt revisorn förklara hur de strävar efter att leva upp tilll dessa kriterier och MIS Etiska Regler
  • säkerställ att den som genomför uppföljningen åt er, t ex revisionsteamet, har för uppgiften rätt kompetens
  • en bra uppföljning ska resultera i identifierade avvikelser eller förbättringsåtgärder
  • revisorn ska vara objektiv och arbeta i förhållande till revisionskriterierna