Hoppa till innehåll

Uppföljning / revision

Krav utan uppföljning underminerar resultatet.
En viktig del av hållbarhetsarbetet är uppföljning av de krav ni ställer på er själva eller er aktörer i värdekedjan. Uppföljning kan till exempel ske genom möten, enkäter, ronder, granskningar, revisioner, inspektion. AMAP kan avlasta ert uppföljningsarbete.

En bra revision kan vara ovärderlig.
Finansiell revision är idag accepterad. Icke-finansiell revision används sedan länge inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö men verktyget revision kan även användas inom anti-korruption, de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, konsumentfrågor, och mycket mer. Allt hänger på revisorn och revisionslagets samlade kompetens. AMAP Sustainability har utbildat mer än 100 internrevisorer inom god revisionsmetodik och företagets ägare har suttit i styrelsen för Föreningen MIS Miljö- och Hållbarhetsrevisorer i Sverige, bland annat som ordförande. Kontakta oss för att ta fram de revisionskriterier ni vill följa upp.

TIPS:

  • överväg att efterfråga personcertifierad Miljörevisor eller MIS-godkänd revisor, eller åtminstone låt revisorn förklara hur de strävar efter att leva upp tilll dessa kriterier och MIS Etiska Regler
  • säkerställ att den som genomför uppföljningen åt er, t ex revisionsteamet, har för uppgiften rätt kompetens
  • en bra uppföljning ska resultera i identifierade avvikelser eller förbättringsåtgärder
  • revisorn ska vara objektiv och arbeta i förhållande till revisionskriterierna