Definitionerna vi använder

Utan definitioner kan vi inte kommunicera.
Här är några av de definitioner vi använder i vårt arbete, vi lutar oss framförallt på internationella standarder för att slippa lägga onödig tid på definitioner med intressenterna i företagets eller organisationens värdekedja, internt eller externt. Det är organisationens definitioner som gäller men ibland kan det vara bra att stämma av med mer objektiva referenser.

Alla definitioner från ISO-standarder finns i sin engelska version på ISO Online Browsing Platform.

Från ISO 26000:2010 Vägledning för Socialt Ansvarstagande:

ansvarighet
att stå till svars för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet)
konsument
enskild person ur allmänheten som köper eller använder egendom, produkter eller tjänster för privat bruk
kund
organisation eller enskild person ur allmänheten som köper egendom, produkter eller tjänster för kommersiellt, privat eller offentligt bruk
due diligence
omfattande proaktiv process som syftar till att identifiera den faktiska och potentiellt negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan som orsakas av en organisations beslut och verksamhet under hela livscykeln för ett projekt eller för en organisations aktivitet, i syfte att undvika och mildra negativa effekter
anställd
person i en relation erkänd som ett ”anställningsförhållande” i nationell lagstiftning eller praxis
ANM. Anställd är en snävare term än arbetare
miljö
naturliga omgivningar där en organisation är verksam, inklusive luft, vatten, mark, naturresurser, flora, djur och människor, och deras inbördes förhållanden
ANM: Omgivningarna sträcker sig i detta sammanhang från inom en organisation till det globala systemet
etiskt uppförande
uppförande som är förenligt med vedertagna principer om rätt eller gott uppförande i samband med en viss situation, samt är förenligt med internationella upphörandenormer
jämställdhet
likvärdig behandling av kvinnor och män
ANM. Detta avser lika behandling, eller i vissa fall behandling som är olika men anses likvärdig, i fråga om rättigheter, fördelar, skyldigheter och möjligheter
en organisations påverkan
positiva eller negativa förändringar för samhället, ekonomin och miljön, som helt eller delvis orsakats av organisationens nuvarande eller tidigare beslut och aktiviteter
initiativ för socialt ansvarstagande
program eller aktivitet uttryckligen avsedd att uppfylla ett särskilt mål relaterat till socialt ansvarstagande
ANM. Alla typer av organisationer kan utarbeta, finansiera eller administrera initiativ för socialt ansvarstagande
internationella uppförandenormer
förväntningar på en organisations uppförande inom socialt ansvarstagande som härrör från internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt eller mellanstatliga överenskommelser när de är allmängiltiga eller näst intill allmängiltigt erkända
ANM 1. Mellanstatliga överenskommelser omfattar fördrag och konventioner
ANM 2. Även om internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt och mellanstatliga överenskommelser främst riktar sig till stater, uttrycker de mål och principer som alla organisationer kan sträva efter
ANM 3. Internationella uppförandenormer utvecklas över tiden
organisation
enhet eller grupp av människor och anläggningar med ett system av ansvar, befogenheter och relationer samt identifierbara mål
verksamhetsstyrning
system med vilket en organisation fattar och implementerar beslut för att uppnå sina mål
princip
fundamental utgångspunkt för beslutsfattande eller uppförande
produkt
föremål eller substans som bjuds ut till försäljning eller är del av tjänst som levereras av organisationen
tjänst
åtgärd av en organisation för att möta en efterfrågan eller ett behov
social dialog (i kontexten arbetstagarorganisationer)
förhandling, konsultation eller utbyte av information mellan aller bland företrädare för myndigheter, arbetsgivare och arbetare i frågor av gemensamt intresse som rör ekonomiska och sociala frågor
socialt ansvarstagande
en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling inklusive hälsa och välfärd i samhället
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella upphörandenormer
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer

ANM 1. Akriviteter omfattar produkter, tjänster och processer
ANM 2. Relationer hänvisar till en organisations aktiviteter inom inflytandesfären
inflytandesfär
omfattning/utsträckning av politiska, avtalsmässiga, ekonomiska eller andra relationer genom vilka en organisation har möjlighet att påverka personers eller organisationers beslut eller aktiviteter
ANM 1. Möjligheten att påverka innebär inte i sig ett ansvar att påverka
intressent
individ eller grupp som har ett intresse i en organisations beslut eller aktivitet
att involvera intressenter
att skapa möjligheter för dialog mellan en organisation och en eller flera intressenter med syfte att skapa en väl underbyggd grund för organisationens beslut
leveranskedja
sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller produkter eller tjänster till organisationen
hållbar utveckling
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodogöra sina behov
ANM. hållbar utveckling handlar om att integrera målen för hög livskvalitet, hälsa och välstånd med social rättvisa och bevara jordens förmåga att upprätthålla liv i alla dess former. Dessa sociala, ekonomiska och miljömässiga mål är ömsesidigt beroende av varandra och förstärker varandra. Hållbar utveckling kan betraktas som ett sätt att uttrycka större förväntningar från samhället som helhet.
transparens
öppenhet krig beslut och aktiviteter som har inverkan på samhället, ekonomin och miljön och viljan att vid en läglig tidpunkt kommunicerades dem på ett tydligt, korrekt, ärligt och fullständigt sätt
värdekedja
fullständig sekvens av aktiviteter eller parter som ger eller tar emot värde i form av produkter eller tjänster
ANM 1: Parter som skapar värde inkluderar leverantörer , inhyrda arbetare, entreprenörer och andra
ANM 2: Parter som tar emot värde omfattar kunder, konsumenter, klienter, medlemmar och andra användare
sårbar grupp
grupp a individer som delar en eller flera särskiljande drag som utgör en grund för diskriminering eller ogynnsamma omständigheter av social, ekonomiska, kulturell, politisk eller hälsomässig art, och som får dem att sakna medel för att tillgodose sina rättigheter eller på annat sätt åtnjuta lika möjligheter
arbetare
person som utför arbete, vare sig den är anställd eller är egenföretagare

ISO 37001:2017 Ledningssystem mot mutor

mutor
direkt eller indirekt erbjudande, utlovande, givande, tagande eller krävande av en otillbörlig förmån av något värde (som skulle kunna vara ekonomiskt eller icke-ekonomiskt), oavsett var detta sker och som är i strid mot tillämplig lag, som en uppmuntran eller belöning till en person som agerar eller låter bli att agera i relation till prestandan av sina förpliktelser
ANM. 1: Ovanstående är en allmän definition. Innebörden av termen ”mutor” definieras av den lag om bekämpande av mutor som är tillämplig på organisationen och av det ledningssystem mot
mutor som har utformats av organisationen.
krav
behov som är angivet och obligatoriskt
ANM. 1: Den gemensamma definitionen av “krav” i ISO:s ledningssystemstandarder är “behov eller förväntning som är angivet, underförstått eller obligatoriskt”. “Underförstådda krav” är inte tillämpliga i sammanhanget ledningssystem mot mutor.
ANM. 2: Ett specificerat krav är ett som är angivet, t.ex. i dokumenterad information.
ledningssystem
grupp av samverkande eller varandra påverkande delar av en organisation för att upprätta
policy och mål samt processer för att uppnå dessa
ANM. 1: Ett ledningssystem kan gälla ett enda ämnesområde eller flera ämnesområden.
ANM. 2: Ledningssystemets delar innefattar organisationens struktur, roller och ansvar,
planering och verksamhet.
ANM. 3: Ett ledningssystem kan omfatta hela organisationen, specifika och identifierade
funktioner inom organisationen, specifika och identifierade delar av organisationen, eller en eller flera
funktioner inom en grupp av organisationer.
högsta ledningen
person eller grupp av personer som leder och styr en organisation på högsta nivå
ANM. 1: Högsta ledningen har rätten att delegera befogenheter och tillhandahålla resurser inom organisationen.
ANM. 2: Om ledningssystemet omfattar endast en del av organisationen avses med högsta ledningen de som leder och styr denna del av organisationen.
ANM. 3: Organisationer kan organiseras beroende på vilken ramlagstiftning de är skyldiga att
verka inom och även enligt storlek, bransch etc. En del organisationer har både ett styrande organ och
en högsta ledning, medan andra organisationer inte har sina ansvarsfunktioner uppdelade i flera organ.
Dessa variationer, både när det gäller organisation och ansvar, kan övervägas vid tillämpningen av kraven i
avsnitt 5.
styrande organ
grupp eller organ som har det slutliga ansvaret och befogenheten för en organisations verksamheter, styrning och policyer, och till vilken högsta ledningen rapporterar och är ansvarig inför
ANM. 1: Inte alla organisationer, särskilt små sådana, har ett styrande organ separat från högsta
ledningen
ANM. 2: Ett styrande organ kan omfatta, men är inte begränsat till, en styrelse, styrelsekommittéer, tillsynsnämnd, förvaltare eller övervakare.
funktion för efterlevnad avseende mutor
person(er) med ansvar och befogenhet för att driva ledningssystemet mot mutor
ANM.: Det börjar bli allt vanligare att den engelska termen “compliance” används i det
svenska språkbruket men i detta dokument används “efterlevnad” som svensk motsvarighet till
“compliance”.
verkan
omfattning i vilken planerade aktiviteter har genomförts och planerade resultat har uppnåtts
policy
organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning eller
styrande organ
mål
resultat som ska uppnås
ANM. 1: Ett mål kan vara strategiskt, taktiskt eller ha verksamhetsinriktning.
ANM. 2: Mål kan röra olika ämnesområden (t.ex. mål för ekonomi, försäljning och marknadsföring, upphandling, arbetsmiljö och yttre miljö) och kan vara tillämpliga på olika nivåer (t.ex. strategisk nivå, organisationsövergripande nivå, samt på nivåerna projekt, produkt och process.
ANM. 3: Ett mål kan uttryckas på andra sätt, t.ex. som ett avsett resultat, ett ändamål, ett
verksamhetskriterium, som ett mål för förebyggande av mutor, eller genom användning av andra ord med
liknande innebörd (t.ex. syfte, målsättning eller riktmärke).
ANM. 4: Inom ramen för ett ledningssystem mot mutor sätts mål för förebyggande av mutor
av organisationen i överensstämmelse med policyn mot mutor för att uppnå specifika resultat.
risk
osäkerhetens effekt på målen
ANM. 1: En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv eller negativ.
ANM. 2: Osäkerhet är det tillstånd, också partiellt, av bristande information som har att göra
medförståelse för eller kunskap om en händelse, dess konsekvenser eller sannolikhet.
ANM. 3: Risk karaktäriseras ofta utifrån potentiella händelser (enligt definition i ISO Guide
73:2009, 3.5.1.3) och konsekvenser (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3) eller en kombination av
dessa.
ANM. 4: Risk uttrycks ofta som en kombination av en händelses konsekvenser (inklusive
förändrade omständigheter) och tillhörande sannolikhet (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) för
förekomsten.
kompetens
förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå avsedda resultat
dokumenterad information
information som ska styras och underhållas av en organisation samt det medium på vilket
informationen finns
ANM. 1: Dokumenterad information kan ha vilket format som helst, finnas på vilket medium
som helst och ha vilken källa som helst.
ANM. 2: Dokumenterad information kan avse:
 ledningssystemet, inklusive tillhörande processer;
 information som skapats så att organisationens verksamhet kan fungera (styrande dokument);
 belägg över uppnådda resultat (redovisande dokument).
process
grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som omformar insatser till utfall
prestanda
mätbart resultat
ANM. 1: Prestanda kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser.
ANM. 2: Prestanda kan avse ledning av aktiviteter, processer , produkter (inklusive
tjänster), system eller organisationer.
utkontraktera (outsourcing)
anlita en extern organisation för att genomföra en del av en organisations funktion eller
process
ANM. 1 : En extern organisation omfattas inte av ledningssystemet, men den outsourcade
funktionen eller processen omfattas.
ANM. 2 : Grundtexten i ISO:s ledningssystemsstandarder innehåller en definition och ett krav
när det gäller outsourcing, som inte används i detta
revision
systematisk, oberoende och dokumenterad process som syftar till att skaffa revisionsbelägg
och utvärdera dessa objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna har uppfyllts
ANM. 1 : En revision kan vara intern (förstapartsrevision) eller extern (andra- eller tredjepartsrevision), och den kan också vara en kombinerad revision (då två eller fler ämnesområden kombineras).
ANM. 2 : En intern revision utförs av organisationen själv eller för dess räkning av en extern part.
ANM. 3 : ”Revisionsbelägg” och ”revisionskriterier” definieras i EN ISO 19011.
överensstämmelse
uppfyllande av ett krav
avvikelse
icke-uppfyllande av ett krav
korrigerande åtgärd
åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse och för att förebygga
upprepning av denna
ständig förbättring
återkommande aktivitet för att förbättra prestanda
offentlig tjänsteperson
person som innehar ett lagstiftande-, administrativt- eller domarämbete, oavsett om de utnämnts,
valts eller efterträder, eller en person som innehar en formell funktion, inklusive för en offentlig
myndighet eller ett offentligt företag, eller tjänsteperson eller ombud för en offentlig nationell eller
internationell organisation eller en kandidat till ett offentligt ämbete
intressekonflikt
situation där affärsintressen, familjeintressen eller ekonomiska, politiska eller personliga intressen
skulle kunna blanda sig i personers omdömesförmåga när de fullgör sina förpliktelser mot
organisationen
due diligence
process för att ytterligare bedöma typen och omfattningen av risken för mutor och
hjälpa organisationer att ta beslut gällande specifika transaktioner, projekt, aktiviteter,
affärspartner och personal
ANM.: I kontexten ledningssystem mot mutor är det vanligt att använda “due diligence”
även i det svenska språkbruket och därför används den termen i detta dokument (ibland förtydligat till “due diligence-process”). I Sverige används dock också bland annat termen “tillbörlig aktsamhet” för “due
diligence”.

ISO 20121:20121 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang

evenemang
planerad sammankomst vid en viss tidpunkt och på en viss plats för att skapa en upplevelse och/eller kommunicera ett budskap

evenemangscykel
evenemangs olika stadier och aktiviteter (inklusive de produkter och tjänster som ingår) – från förberedelser, idé och planering till genomförande, granskning och aktiviteter efter evenemanget
evenemangsarrangör
organisation (3.1) som arrangerar och/eller leder alla eller vissa aspekter av ett evenemang
ANM. 1 En evenemangsarrangör kan vara ett företag, ett organ eller en organisation.
ANM. 2 Evenemangsarrangören är inte nödvändigtvis identisk med evenemangsägaren.
evenemangsägare
organisation som låter anordna evenemanget
ANM. 1 För tillämpningen av denna standard kan ett evenemangs ägare och arrangör vara samma enhet.
slutanvändare
användare som påtar sig konsumentrollen
EXEMPEL Den som befinner sig i slutet av varje leverantörskedja.
deltagare
organisationer och/eller individer som deltar i ett evenemang (3.8) med det huvudsakliga syftet att erhålla
tjänster eller innehåll
delaktig part
organisationer och/eller individer som aktivt deltar i evenemanget
efterlämning
varaktigt resultat av ett evenemang
ANM. 1 Efterlämning inkluderar varaktig fysisk, ekonomisk, social och miljömässig påverkan av ett eller flera evenemang.
ANM. 2 Efterlämning inkluderar även immateriella aspekter, inklusive nya förmågor som förvärvats till följd av evenemang, t.ex. ny kunskap, utbildning, standarder, bästa praxis, färdigheter, organisationer, system, relationer, partnerskap och innovationer.
förvaltarskap
ansvar för hållbar utveckling som delas av alla vars handlingar påverkar miljöprestanda, ekonomisk
verksamhet och sociala framsteg, speglat både som ett värde och praxis hos individer, organisationer,
befolkningsgrupper och behöriga myndigheter

ISO 20400:2017 Hållbar Upphandling – Vägledning